باغ و بستان دلم ، بذر تو دارد صنما
تو نباشى دل مارا
ثمرى نيست كه نيست..