یه باررفتم روی فاز استیوجابز تا یه ماه با یه لباس اینور اونور میرفتم

دیدم یه بنده خدا از هئیت محل چند دست لباس اورد داد گفت از طرف یه خیره 😂😂