آرام بگیر در آغوشم!
فردا هم دوستت خواهم داشت!

شب برای بخیر شدن
همین دو قلم را نیاز دارد..