ای عشق در شرح تو
جز عشق بگویم؟

در ساده ترین شکل
پیچیده ترینی...