🔴 فوری و مهم

زلزله اینقدر شدید بود که مردم همه اومدن بیرون | این زلزله در کل گیلان حس شد !!!
برف و بی آبی و بی برقی این چند روز کم بود زازله هم اومد
دیگه باس منتظر آتشفشان موند