نمایی از گیر کردن ماشین ها در آزاد راه شمال
98.11.222