هر کجا باشی ،
هستم
لحظه های با تو بودن
را نفس می کشم
چه در کنارت
چه در خیالت