عشق،
حرکت دونفر مشتاقانه
"به" سوی هم نیست.
عشق، حرکت دونفر مشتاقانه
"در" کنار هم است.