ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه میفشارمت...اما ندارمت...