بابام گفت چرا خونه بو سیگار میده؟گفتم حتما یکی پای پنجره کشیده.گفت پس این پاکت سیگار چیه اینجا؟گفتم شاید اینجا خونشونه

با لگد پرتم کرد بیرون 😂😂