آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی
کی بود؟!
کجا رفت؟!
چرا بود؟!
چرا نیست؟!...