این آدم ها ؛
نه رفتن بلد هستند
و نه
ماندن می دانند...