در دنیا دو نابینا هست :
یکی تو ، که عاشق شدنم را نمی‌بینی !
یکی من ، که بجز تو کسی را نمی‌بینم !