به این نتیجه رسیدم اگه سال به سال هم اینجا نیام کسی سراغم را نمیگیره