‏خطرناک تر از عربی که تو اتوبوس یهو داد میزنه اللهُ اَکْبَر چینی‌ایه که تو فرودگاه عطسه میکنه emoji