‏کم کم بابام داشت بیرونم میکرد از خونه که یارانه شد ۷۲ تومن دیگه کامل قراردادم تمدید شد و تا چند فصل دیگه تو خونه موندگار شدم