مهم ترین چیزی کِه یاد گرفتم
اینه کِه هر کَسی
ممکنِ قلب داشته باشه
ولی وجدان
نصیبِ هر کَسی نمیشه..!!