هزار عهد بکردم که گِرد عشق نگردم
همی برابرم آید خیالِ روی تو هر دَم.