چرا ما
در این خیابان
پرسه زدیم؟
ما که پایان این خیابان را
می‌دانستیم…