به گمانم خبری در راه است...

پستچی! آدرس را خوب بخوان
دیده‌هایم چشم به راهند
من عاشق نامه‌های دوست داشتنی‌ام

روز پستچی‌های مهربان مبارک🌹

i