نگاهت ميكنم خاموش و خاموشى زبان دارد
زبانِ عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد

چه خواهش ها در اين خاموشىِ گوياست، نشنيدى؟
تو هم چيزى بگو، چشم و دلت گوش و زبان دارد

بيا تا آنچه از دل مى رسد بر ديده بنشانيم
زبان بازى به حرف و صوت، معنى را زيان دارد