یه بارم رفتم دماغمو عمل کنم دکتره یه نگاه کرد گفت: داداش شما صبر کن یکم دیگه علم پیشرفت کنه کلا سرتو عوض کن!

مشکل تو فقط با عمل دماغ حل نمیشه ://