۱۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر بر همه روستائیان شریف و عزیز و تولیدگران در عرصه کشاورزی و صنایع تبدیلی مبارک