‏بچه ک بودم فک میکردم خودنویس رو بذاری رو کاغذ خودش شروع میکنه ب نوشتن،آرزوم بود یدونه داشته باشم ک مشقامو بنویسه تا یکی خریدمو از درون شکستم