از کـویر خـشـک بـر دریا سـلام

هـر نـفـس بـر زاده زهـرا (س)

سـلام

باز مـیگـویم بـه شما از راه دور

یا حسـیـن بـن عـلی (ع) ، آقا سـلام

الْسَلٰامُ عَلَیْکَ یٰا ابٰا عَبْدالّله الْحُسَین

🏴کپی پستها فقط با ذکر صلوات🏴