عکست،
آویز میخی‌ست
که بر دیوار دلم کوبیدی
و ‌من هنوز
آویزان عکس‌هایی هستم
که میگیری