‌‌‌‌‌‌‌"دڸ" بہ "دلدار"

"سپردݧ" ڪار هر
"دلدار" نیسٺ

"من" بہ "تو"
"جاݧ" میسپارم.

"دل"ڪہ
"قابـــــــلدار" نیـســـــ.ــــٺ