بگذار پنج دقیقه
روی شانه ی تو بخوابم
تا کره ی زمین توازن پیدا کند