نَفَــس هـایـت را ...
قطره،قطره بچکان روی لبم
مـن آن گیاهِ تشنه ام که از راه
بوسـه های تـو زنده مانده ام...