زندگی زیباست
زشتی های آن تقصیرماست
در مسیرش هرچه نازیباست
آن تدبیر ماست....

سلام صبحتون بخیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌🌺