سناریو بابام‌ وقتی توریست میبینیم:
- بابام: هلو 😃 ولکام تو ایران. ور آرو یو فرام؟
+ توریست: تنکس. آیم فرام (یه قبرستونی). وود یو پلیز تل می عه لیتل بیت ابوت دیس پِلِیس؟
- بابام: 😃
+ توریست: وود یو؟
-بابام: 😃
+ توریست: دو یو اسپیک انگلیش سِر؟
- بابام‌: 😃