‌چنان‌که کم نشود بوی گل به بوییدن
ز غنچه‌ی دهنت، بوسه تا ستانی هست