هوایش را داشته باش
دلم را می گویم.
قول می‌دهم برای تــو باشد
همه ی عاشقی اش ...