یه بار تاندون پام پاره شده بود روم نمیشد به دکتر مشکلمو بگم

تا سه ماه میلنگیدم بعد بابام‌ گفت احمق این با کاندوم جریانش فرق داره برو تا فلج نشدی 😂