تو ضمیر ناخوداگاه من اینجوری ثبت شده:
"امتحان دادنی نیست!"
"ریدنیه😂😂"