‏بابام چنتا از لباسام رو با مال خودش اشتباه گرفته اتو کرده

انقدر خندیدم که لباسارو دوباره مچاله کرده نشسته روشون چروک بشه 😂