ختم بابا بزرگم کسی نوار قرآن پیدا نمیکرد منم یه نوار قرآن از مدرسمون داشتم دادم بهشون

همه چیز داشت خوب پیش میرفت که وسط گریه و زاری ملت یهویی گفت:درس شانزدهم ،سوره کوثر emoji