رسیده ام به حس برگی که می داند

باد از هر طرف که بیاید سرانجامش افتادن است