وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم،
این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!