پشت پنجره ی شعر ایستاده ام
به تو نگاه می کنم
تو
تنها دلخوشی منی،
وفقط
از پشت همین پنجره
دیده می شوی!