همه ى آدمهايى كه تركتان كرده اند،
يک روز برميگردند!
از الان خودتان را براى حرفهاى آن روز، آماده كنيد...
مبادا خام شويد!
يادتان باشد كه هيچ چيز تغيير نكرده!
فقط همان آدمِ سابقی است
كه بهتر از شما را پيدا نكرده