گاهی اوقات مجبورید بپذیرید که برخی آدمها

فقط می توانند در قلبتان باقی بمانند نه در زندگیتان …!