پیاز و سوزش چشم‌ها بهترین پیشگیری برای بیماری‌های چشم

▫️پوست کندن پیاز و به دنبال آن اشک و سوزش چشمانى که به دنبال آن مى آید سبب مى شود چشم ها آهسته تر پیر شوند و در سنین بزرگسالى دچار آب مروارید و پیرى چشم نشویم.