سلامتی قبل از خواب

▫️جلوگیری از سکته مغزی با مصرف آب قبل از خواب

▫️ جلوگیری از عفونت رحم با مصرف سیب قبل از خواب

▫️ جلوگیری از افسردگی با مصرف شیر قبل از خواب