‏بچه سه ساله فحش ناموسی میده خانواده به جای اینکه بزنه تو دهنش میگه وای ببین چه باحال میگه
‏اون وقت من تا یه ماه پیش اگه تو خونه می گفتم گوز یه جوری نگام میکردن که تا یه ماه جرعت نداشتم به جز باد معده چیزی دفع کنم