شیرین من بمان
مگر این روزگار تلخ
فرهاد خسته را
به نگاهی امان دهد.........................
دانلود موزیک