وابسته‌ی
یک دمیم و
آن هم هیچ است...................................