‏واقعا درک نمیکنم چرا ما بچه بودیم سیبیل فابریکامون رو نمیزدیم

من خودم انقد نزدم آخرش بابام برام تیغ و ریش تراش خرید گفت ممد جان برو این گهو بتراش دیگه، شبیه کفتار شدی ://