بنظرم بهتر بود تلفیقی از ویچت و تلگرام میشد
که اگه خواستی دوستان اطراف پیدا کنی و اگر هم خوایتید با همون مخاطبین خودت ارتباط برقرار کنی