‏چطور باباتون یه میلیون بهتون عیدی میده؟

من بچه بودم مامانم دستامو میگرفت که بابام بتونه عیدیامو از تو جورابم بکشه بیرون 😂