من این همه مکتوبه گذاشتم پس کو کجاس؟!
یعنی چه مگه صاحبان این اپپ جهت دارن؟!یا جبهه گیر!؟
یعن چه؟!!!